JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

JP SKPC  „Mejdan“ d.o.o. Tuzla
Bosne Srebrene bb,
75 000 Tuzla

Na osnovu člana  2.  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Sl. novine FBIH“ broj 89/18), člana 51. Stav (11) Statuta preduzeća ( broj: 290-2/17), Pravilnika o o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji   radnih mjesta JP SKPC „Mejdan“ d.o.o Tuzla,  Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u JP SKPC „Mejdan“ doo Tuzla   i  Odluke o potrebi prijema lica u radni odnos na neodređeno vrijeme broj:  370/21, direktor preduzeća raspisuje:     

J A V N I    O G L A S
za prijem radnika  u radni odnos na neodređeno vrijeme 

Raspisuje se javni oglas  za prijem radnika,  u radni odnos na neodređeno vrijeme na slijedeće radno mjesto :

 1.  Šankista   – konobar……………. ……………….1 izvršilac

Uslovi konkursa koje kandidati moraju ispunjavati:

 Opći uslovi:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • Da je stariji od 18. godina,
 • Da se protiv kandidata  ne vodi  krivični  postupak,
 • Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih za radno mjesto na koje konkuriše,

Posebni uslovi:

 • Stručna sprema:   SSS, društvenog ili tehničkog  smijera
 • Min. 6 mjeseci radnog iskustva, 
 • Poznavanje rada na računaru,
 • Poznavanje jednog stranog  jezika,
 •  Poželjno dostavljanje preporuke prethodnog poslodavca.

Kratak opis poslova

 • Radi na poslovima točenja pića i napitaka, kao I pripremanju manje složenih jela i sa istim uslužuje goste; materijalno je odgovoran za robu, ambalažu, inventar i opremu kojima se pri radu koristi i koji su smješteni u objektu; vodi evidenciju zaduženja i razduženja, a svakodnevno rukovodiocu Službe predaje dnevni pazar, a u odsutnosti rukovodioca isti polaže na blagajni Preduzeća; stara se da sva pića i drugi artikli budu uredno složeni, zaštićeni i estetski aranžirani; vodi računa o roku trajanja roba koje su u upotrebi ili u priručnoj zalihi; odgovoran je za besprijekornu čistoću na svom radnom mjestu, kao i za čistoću inventara koje upotrebljava;

 radi i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, odnosno rukovodioca Službe  ugostiteljstva.


Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • Biografija sa adresom i kontakt telefonom (potpisana),
 •      Svjedočanstvo o završenoj stručnoj spremi ( original ili ovjerena kopija),
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
 • Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, (ne starije od tri mjeseca)
 •   Uvjerenje o prebivalištu-CIPS,
 •   Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci),
 • Certifikati o poznavanju rada na računaru – (U pogledu dokazivanja nivoa znanja rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.
 • Dokaz o radnom iskustvu – 
 • Kandidati mogu dostaviti i  drugu  dokumentaciju koja se smatra da može biti od značaja i koja ako je validna može biti dodatno bodovana (certifikati, uvjerenja o naknadnim edukacijama, i ostali prilozi osnovnoj dokumentaciji).  Dodatna dokumentacija nije obavezujuća i njeno nedostavljanje neće biti razlogom odbacivanja prijave zbog nepotpune dokumentacije.  

Sa kandidatima   koji budu ispunjavali uslove konkursa bit će pozvani na intervju  a  o datumu  i vremenu  održavanja intervjua bit će obaviješteni  pismenim (putem e maila) ili telefonskim putem.  

 Svu traženu dokumentaciju treba dostaviti lično na protokol preduzeća  ili preporučeno putem pošte na adresu:

JP SKPC „Mejdan“d.o.o. Tuzla
Bosne Srebrene bb, 75 000 Tuzla

Sa naznakom „Prijava na javni konkurs za radno mjesto – Šankista-konobar

NE OTVARAJ“

Izabrani kandidat  je  dužan prije stupanja na posao dostaviti od nadležne ljekarske ustanove Ljekarsko uvjerenje o  psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da je izabrani kandidat  zdravstveno i psihofizički sposoban za obavljanje radnih zadataka radnog mjesta  po osnovu kojeg zaključuje ugovor o radu.

Javni konkurs ostaje otvoren osam  (8)  dana od dana  objavljivanja u dnevnim novinama. 
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave  kao i kopije dokumenata koje nisu ovjerene   neće se  uzeti u razmatranje.