JAVNI KONKURS

za izbor kandidata za predsjednika i članove Odbora za reviziju JP SKPC “Mejdan” d.o.o.   Tuzla

Na osnovu člana 8., 26. i 28. Zakona o javnim preduzećima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” broj: 8/05, 81/08,i 22/09 i 102/12), člana 234., 271.-274. Zakona o privrednim društvima (“Službene novine Federacije BiH” broj: 81/15), člana 84. i 85 Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH (“Službene novine Federacije BiH” broj: 15/21), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” broj: 12/03, 34/03 i 65/13), a u skladu sa članom 32. tačka  5. Statuta JP SKPC „Mejdan“ d.o.o. Tuzla, te Odlukom Nadzornog odbora broj: 335-1/21 od 25.06.2021. godine, Nadzorni odbor raspisuje

JAVNI KONKURS

za izbor kandidata za predsjednika i članove Odbora za reviziju

JP SKPC “Mejdan” d.o.o.   Tuzla

I

Raspisuje se Javni konkurs za izbor kandidata za predsjednika i članove Odbora za reviziju JP SKPC „Mejdan“ doo Tuzla   i to:

 • predsjednik Odbora za reviziju “1” član (mora biti iz reda ovlaštenih revizora)  
 • članovi Odbora za reviziju “2” člana.

Predsjednika i članove Odbora za reviziju, na prijedlog Nadzornog odbora imenuje Skupština preduzeća  na period od 4 (četiri) godine.

Izbor i predlaganje kandidata za predsjednika i članova Odbora za reviziju vrši Nadzorni odbor na osnovu javnog konkursa većinom glasova svojih članova.

Naknada i druga prava predsjednika i članova Odbora za reviziju uređuju se ugovorom na osnovu odluke Skupštine preduzeća.

II

Opis pozicije

Odbor za reviziju je nadležan da:

 • imenuje vanjskog revizora,
 • izvrši reviziju polugodišnjeg i  godišnjeg obračuna i reviziju finansijskog poslovanja preduzeća  na zahtjev osnivača  i o tome dostavi izvještaj Skupštini i Nadzornom odboru, najkasnije osam dana po okončanju revizije,
 • razmotri godišnju strategiju rizika i plan revizije u kojima su prikazane pojedinosti u pogledu rizičnih područja i revizije koja će se izvršiti, te osigura da prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovarajući način korigovana,
 • osigura da interne kontrole u društvu budu adekvatne i da funkcioniraju kako je predviđeno,
 • podnosi nadzornom odboru sažete mjesečne izvještaje o svojim mjesečnim sastancima,
 • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

III

Uslovi za pozicije

Kandidati za imenovanje  predsjednika i članova Odbora za reviziju moraju ispunjavati opće i posebne uslove:

 1. Opći uslovi:

Za predsjednika i člana Odbora za reviziju može biti imenovan kandidat koji ispunjava sljedeće opće uslove:

 1. da je stariji od 18 godina na dan imenovanja,
 2. da je državljanin Bosne i Herecegovine,
 3. da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 4. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
 5. da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv s dužnošću u Odboru za reviziju, pet godina od dana pravosnažne presude isključujući vrijeme zatvorske kazne prije dana objavljivanja upražnjene pozicije i da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti iz nadležnosti Odbora za reviziju,
 6. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH (bilo nivou države ili entiteta) u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 7. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršnih funkcija u smislu člana 5. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH,
 8. da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje funkcije u Odboru za reviziju,
 9. da nije lice kojem je zabranjeno obavljanje javne funkcije,
 10. da nije član Nadzornog odbora ili Uprave, zaposlenik niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes u JP SKPC “Mejdan” d.o.o.   Tuzla,
 11. da nije član Odbora za reviziju niti zaposlenik bilo kojeg javnog preduzeća kojem je Grad Tuzla osnivač, odnosno preduzeća sa većinskim državnim kapitalom.

B) Posebni uslovi

 1. da ima univerzitetsku diplomu VII stepen školske spreme ekonomskog ili pravnog smjera,
 2. najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci,
 3. prethodni rad u kojem su ispoljene stručne, organizacijske i druge odgovarajuće radne sposobnosti.

IV

Kriteriji izbora

Prilikom izbora uzet će se u obzir sljedeći kriteriji:

 • da posjeduju stručna znanja u struci, što će se utvrditi na osnovu priloženih referensi i putem intervjua,
 • da   posjeduju certifikat ovlaštenog revizora koji je izdat od strane profesionalnog tijela u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH,
 • rezultati i priznanja ostvareni u dosadašnjem radu – preporuka ranijih poslodavaca, priznanja, certifikati i dr.,
 • da posjeduje sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje povjerene funkcije za koju se kandiduju kao i sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
 • komunikacijske i organizatorske sposobnosti.

V

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uslova i to:

 • kraću biografiju (CV), adresu i kontakt telefon,
 • izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od 3 (tri) mjeseca,
 • uvjerenje o državljanstvu ne starije od 3 (tri) mjeseca,
 • original ili ovjerenu kopiju diplome visoke stručne spreme odgovarajućeg stepena i smjera,
 • dokaz o prethodnom radu u kojem su ispoljene stručne, organizacijske i druge odgovarajuće radne sposobnosti,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ne starije od 3 (tri) mjeseca,
 • uvjerenje nadležnog organa da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv s dužnošću u Odboru za reviziju, pet godina od dana pravosnažne presude isključujući vrijeme zatvorske kazne prije dana objavljivanja upražnjene pozicije i da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti iz nadležnosti Odbora za reviziju, (ne starije od 3 mjeseca)
 • izjavu kandidata potpisanu i ovjerenu od strane nadležnog organa o ispunjavanju uslova iz tačaka 3., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. iz dijela III – Opći uslovi navedeni u ovom konkursu,
 • reference, preporuke i slično iz dijela IV – Kriteriji navedeni u ovom konkursu.

VI

Kandidati su dužni uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije naprijed navedenih dokumenata koji ne mogu biti stariji od 3 mjeseca.

Kandidati koji budu stavljeni u uži izbor bit će pozvani na intervju.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana zadnjeg objavljivanja.

Rok za podnošenje prijava računa se prema danu objave u glasilu koje zadnje objavi ovaj konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

U prijavi kandidati su dužni naznačiti na koju se poziciju kandidiraju.

VII

Prijave sa svim dokazima o ispunjavanju uslova treba dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

JP SKPC “MEJDAN” d.o.o.

    ul. Bosne Srebrene bb

       75 000 TUZLA

(uz naznaku: “prijava na konkurs za izbor predsjednika i članova Odbora za reviziju –JP SKPC “Mejdan” d.o.o. Tuzla – ne otvarati”)