J A V N I    O G L A S  
za prijem radnika  u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 20a.   Zakona o radu („Sl. novine FBIH“ broj 26/16 i  89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBIH („Pravilnika o o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji   radnih mjesta JP SKPC „Mejdan“ d.o.o Tuzla , Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u JP SKPC „Mejdan“ doo Tuzla     i Odluke direktora preduzeća  o potrebi prijema lica u radni odnos na neodređeno vrijeme broj: 339/23  raspisuje se:     

J A V N I    O G L A S  
za prijem radnika  u radni odnos na neodređeno vrijeme

I

Raspisuje se javni oglas  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na slijedeće radno mjesto:

1.            Recepcioner/čuvar…………………………………………………………………………………….1 izvršilac

II

Kratak opis poslova za radno mjesto Recepcioner/čuvar :

– Čuva i obezbjeđuje objekat, krug i drugu imovinu Preduzeća po pitanju sprovođenja mjera sigurnosti od provala, požara, nanošenja drugih oblika materijalnih šteta;
-Rredovno obilazi objekat (unutrešnji i vanjski dio), sprečava eventualni nastanak štete ili neovlašteno iznošenje imovine iz Preduzeća;
-Obavezan je nositi službenu iskaznicu istaknutu na vidnom mjestu, radnu uniformu, da čuva ugled Preduzeća, da se profesionalno ponaša u skladu sa poslovnom etikom;
-Sprečava i upozorava neovlašteni ulazak lica u objekak koji osigurava, ako se neovlašteno nalazi ili zadržava u objektu, spriječava neovlaštenom licu ulazak u prostor ili objekat koji se osigurava;
-Na ulazu legitimiše sva nezaposlena lica, telefonski najaljuje njihov dolazak, evidentira ulazak i izlazak nezposlenih lica u Preduzeće;
-Evidentira dolazak i odlazak uposlenih na posao i sa posla, kao i izlaske za vrijeme radnog vremena;
– Dužan je poznavati raspored protivpožarnih aparata i hidranata, način upotrebe i rukovanja istih;
-Dužan je biti u zoni čujnosti vatrodojave, telefona, intrefona, alarmnog sistema;
-Izdaje i prima nazad ključeve od prostora u objektu;
– Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja, Službe ili direktora Preduzeća;

III

Svi kandidati koji se prijavljuju na javni oglas potrebno je da ispunjavaju opće i posebne uslove i to:

Opći uslovi:

–              Da su  državljani Bosne i Hercegovine,
–              Da su  stariji od 18. godina,
–              Da posjeduju opću zdravstvenu sposobnost  za obavljanje poslova  radnog  mjesta na koje se prijavljuju.

Posebni uslovi:

–              Stručna sprema: SSS –društvenog /tehničkog smijera,
–              Najmanje 6 (šest) mjeseci  radnog  iskustva,

IV

Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

–    Biografija sa adresom i kontakt telefonom (potpisana),
–    Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci),
–    Izvod iz matične knjige rođenih (original, ili ovjerena kopija  ne starija od 3 mjeseca računajući od dana prijave na konkurs),
–    Diploma o završenoj školi, (original,  ili ovjerena kopija  ne starija od 3 mjeseca računajući od dana prijave na konkurs),
–    Dokaz o radnom iskustvu –  potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu,
–    Ovjerena kopija Lične karte

Kandidati mogu dostaviti i  drugu  dokumentacija koja se smatra da može biti od značaja i koja ako je validna može biti dodatno bodovana (certifikati, uvjerenja o naknadnim edukacijama, i ostali prilozi osnovnoj dokumentaciji).  Dodatna dokumentacija nije obavezujuća i njeno nedostavljanje neće biti razlogom odbacivanja prijave zbog nepotpune dokumentacije.  

V

Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove konkursa   pozvat će se  na intervju  a  o datumu  i vremenu  održavanja intervjua bit će blagovremeno obaviješteni  putem maila ili telefonskim putem.  

VI

Javni oglas se objavljuje u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Preduzeća www.mejdan.ba a dostavlja se i Službi za zapošljavanje TK.

Javni konkurs ostaje otvoren osam (8)  dana, počev od narednog dana  od dana  posljednjeg objavljivanja. 

Svi kandidati će biti pismeno obaviješteni o ishodu Javnog oglasa, a priložena dokumentacija se neće vraćati.

VII

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa potrebno je dostaviti lično na protokol preduzeća  ili preporučeno putem pošte na adresu:

JP SKPC „Mejdan“d.o.o. Tuzla

Bosne Srebrene bb, 75 000 Tuzla

KOMISIJA ZA PROVOĐENJE PROCEDURE PRIJEMA U RADNI ODNOS

„Prijava na javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto „ Recepcioner/čuvar“ – NE OTVARATI

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave  kao i kopije dokumenata koje nisu ovjerene neće se  uzeti u razmatranje, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove utvrđene javnim oglasom.

Podnosilac nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave  kao i kopije dokumenata koje nisu ovjerene kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove utvrđene javnim oglasom, nije učesnik javnog oglasa te nema pravo za pobijanje odluke o izboru kandidata ili čitavog postupka za zasnivanje radnog odnosa.

Napomena:  Samo izabrani kandidat  je  dužan prije stupanja na posao dostaviti od nadležne ljekarske ustanove Ljekarsko uvjerenje o  psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da je izabrani kandidat  zdravstveno i psihofizički sposoban za obavljanje radnih zadataka radnog mjesta  po osnovu kojeg zaključuje ugovor o radu.

J A V N I    O G L A S 
za prijem radnika  u radni odnos na  određeno vrijeme

Na osnovu člana 20a.   Zakona o radu („Sl. novine FBIH“ broj 26/16 i  89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBIH („Pravilnika o o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji   radnih mjesta JP SKPC „Mejdan“ d.o.o Tuzla , Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u JP SKPC „Mejdan“ doo Tuzla     i Odluke direktora preduzeća  o potrebi prijema lica u radni odnos na  određeno vrijeme broj: 339/23  raspisuje se:     

J A V N I    O G L A S 
za prijem radnika  u radni odnos na  određeno vrijeme

I

Raspisuje se javni oglas  za prijem radnika u radni odnos na  određeno vrijeme od  1 (jedne) godine,  na slijedeće radno mjesto:

1.            Čistačica…………………………………………………………………………………………………….2 izvršioca

II

Kratak opis poslova za radno mjesto Čistačica :

–     vodi računa o čistoći prostora koje koristi Preduzeće;
–     brine se o pravilnoj upotrebi i ispravnosti opreme sa kojom raspolaže a u slučaju kvara prijavljuje šefu Odjeljenja;
–     svakodnevno nakon čišćenja odnosi otpatke u kontejner;
–     po završetku radnog vremena zaključava kancelarije i druge prostorije, a ključeve predaje na portirnicu;
–     učestvuje u pripremi realizacije programskih aktivnosti;
–     obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja i Službe;

III

Svi kandidati koji se prijavljuju na javni oglas potrebno je da ispunjavaju opće i posebne uslove i to:

 Opći uslovi:

-Da su  državljani Bosne i Hercegovine,
-Da su  stariji od 18. godina,
-Da posjeduju opću zdravstvenu sposobnost  za obavljanje poslova  radnog  mjesta na koje se prijavljuju.

Posebni uslovi:

–              Stručna sprema: PK/NK,
–              Najmanje 6 (šest) mjeseci   radnog  iskustva,

IV

Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

–    Biografija sa adresom i kontakt telefonom (potpisana),
–    Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci),
–    Izvod iz matične knjige rođenih (original  ili ovjerena kopija  ne starija od 3 mjeseca računajući od dana prijave na konkurs),
–    Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj  školi, (original  ili ovjerena kopija),
–    Dokaz o radnom iskustvu –  potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu,
–    Ovjerena kopija Lične karte

Kandidati mogu dostaviti i  drugu  dokumentacija koja se smatra da može biti od značaja i koja ako je validna može biti dodatno bodovana (certifikati, uvjerenja o naknadnim edukacijama, i ostali prilozi osnovnoj dokumentaciji). Dodatna dokumentacija nije obavezujuća i njeno nedostavljanje neće biti razlogom odbacivanja prijave zbog nepotpune dokumentacije.  

V

Sa kandidatima   koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove konkursa   pozvat će se  na intervju  a  o datumu  i vremenu  održavanja intervjua bit će blagovremeno obaviješteni  putem maila ili telefonskim putem.  
Ako kandidat ne pristupi intervjuu, a uredno je dobio poziv  smatrat će se da je odustao od dalje konkursne  procedure.

VI

Javni oglas se objavljuje u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Preduzeća www.mejdan.ba a dostavlja se i Službi za zapošljavanje TK.

Javni konkurs ostaje otvoren osam (8)  dana, počev od narednog dana  od dana  posljednjeg objavljivanja. 

Svi kandidati će biti pismeno obaviješteni o ishodu Javnog oglasa, a priložena dokumentacija se neće vraćati.

VII

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa potrebno je dostaviti lično na protokol preduzeća  ili preporučeno putem pošte na adresu:

JP SKPC „Mejdan“d.o.o. Tuzla
Bosne Srebrene bb, 75 000 Tuzla

KOMISIJA ZA PROVOĐENJE PROCEDURE PRIJEMA U RADNI ODNOS

„Prijava na javni oglas za prijem u radni odnos na  određeno vrijeme na radno mjesto „ Čistačica“ – NE OTVARATI

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave  kao i kopije dokumenata koje nisu ovjerene neće se  uzeti u razmatranje, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove utvrđene javnim oglasom.

Podnosilac nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave  kao i kopije dokumenata koje nisu ovjerene kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove utvrđene javnim oglasom, nije učesnik javnog oglasa te nema pravo za pobijanje odluke o izboru kandidata ili čitavog postupka za zasnivanje radnog odnosa.

Napomena:  Samo izabrani kandidat  je  dužan prije stupanja na posao dostaviti od nadležne ljekarske ustanove Ljekarsko uvjerenje o  psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da je izabrani kandidat  zdravstveno i psihofizički sposoban za obavljanje radnih zadataka radnog mjesta  po osnovu kojeg zaključuje ugovor o radu.