Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa probnim radom od 6 mjeseci

JP SKPC  „Mejdan“ d.o.o. Tuzla
Bosne Srebrene bb,
75 000 Tuzla

Na osnovu člana  2.  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Sl. novine FBIH“ broj 89/18), člana 51. Stav (11) Statuta preduzeća ( broj: 290-2/17), Pravilnika o o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji   radnih mjesta JP SKPC „Mejdan“ d.o.o Tuzla,  Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u JP SKPC „Mejdan“ doo Tuzla   i  Odluke o potrebi prijema lica u radni odnos na neodređeno vrijeme broj:277/20, direktor preduzeća raspisuje:     

J A V N I    O G L A S
za prijem radnika  u radni odnos na neodređeno vrijeme  sa probnim radom od 6 mjeseci

Raspisuje se javni oglas  za prijem radnika,  u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz  probni  rad  u trajanju  od 6 (šest) mjeseci  na slijedeće radno mjesto :

 1.  Knjigovođa  – Služba ekonomsko-finansijskih i računovodstvenih poslova ……………….1 izvršilac

Uslovi konkursa koje kandidati moraju ispunjavati:

 Opći uslovi:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • Da je stariji od 18. godina,
 • Da se protiv kandidata  ne vodi  krivični  postupak,
 • Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih za radno mjesto na koje konkuriše,

Posebni uslovi:

 • Stručna sprema:   SSS   smijer- ekonomski tehničar,
 • minimalno  tri (tri) godine  radnog  iskustva  u struci,
 • Poznavanje rada na računaru,
 • Posjedovanje vozačke dozvole “B” kategorije,
  – Poželjno dostavljanje preporuke prethodnog poslodavca.

Kratak opis poslova:

Vodi knjige analitičkih knjigovodstava: kupaca, dobavljača, stalnih (osnovnih) sredstava, materijalnog knjigovodstva,  obrađuje ulaze i izlaze materijalnih dobara; vrši usklađivanje stanja analitičkih knjigovodstvenih evidencija i glavne knjige; prema ukazanoj potrebi pomaže i mijenja blagajnika Preduzeća; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, po čijim uputama radi i kome odgovara za svoj rad.


Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • Biografija sa adresom i kontakt telefonom (potpisana),
 •      Svjedočanstvo o završenoj stručnoj spremi ( original ili ovjerena kopija),
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
 • Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, (ne starije od tri mjeseca)
 •   Uvjerenje o prebivalištu-CIPS,
 •   Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci),
 • Certifikati o poznavanju rada na računaru – (U pogledu dokazivanja nivoa znanja rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.
 • Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole „B“ kategorije – (kopija vozačke dozvole- ne mora biti ovjerena)
 •  Dokaz o radnom iskustvu –  (pod radnim iskustvom  podrazumijeva se iskustvo stečeno  u radnom odnosu   na određeno ili neodređeno vrijeme ). Kao dokaz o radnom iskustvu prihvataće  se isključivo  potvrde poslodavca kod kojih je iskustvo stečeno, koja mora obavezno sadržavati: naziv radnog mjesta na koje je radnik bio raspoređen sa opisom poslova koje je obavljao,  preciziran period obavljanja radnih zadataka, uvjerenje  nadležne porezne uprave u kojoj će šifra zanimanja biti razjašnjena  tako da se na osnovu ovih dokumenata može jasno  vidjeti   radno iskustvo na poslovima na koje kandidat aplicira i vrijeme njegovog angažovanja.
  Napomena:   Neće biti prihvaćena:
  –  potvrda PIO/MIO  jer se iz  iste  ne vidi na kojim poslovima su kandidati radili  i koje su   poslove obavljali niti potvrda poslodavaca  bez potpunih podataka prethodno navedenih,
 •   radna  knjižica, jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž.  
  Kandidati mogu dostaviti i  drugu  dokumentaciju koja se smatra da može biti od značaja i koja ako je validna može biti dodatno bodovana (certifikati, uvjerenja o naknadnim edukacijama, i ostali prilozi osnovnoj dokumentaciji).  Dodatna dokumentacija nije obavezujuća i njeno nedostavljanje neće biti razlogom odbacivanja prijave zbog nepotpune dokumentacije.  

Sa kandidatima   koji budu ispunjavali uslove konkursa bit će pozvani na intervju  a  o datumu  i vremenu  održavanja intervjua bit će obaviješteni  pismenim (putem e maila) ili telefonskim putem.   

 Svu traženu dokumentaciju treba dostaviti lično na protokol preduzeća  ili preporučeno putem pošte na adresu:

JP SKPC „Mejdan“d.o.o. Tuzla
Bosne Srebrene bb, 75 000 Tuzla

Sa naznakom „Prijava na javni konkurs za radno mjesto – Knjigovođa  –

NE OTVARAJ“

Izabrani kandidat  je  dužan prije stupanja na posao dostaviti od nadležne ljekarske ustanove Ljekarsko uvjerenje o  psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da je izabrani kandidat  zdravstveno i psihofizički sposoban za obavljanje radnih zadataka radnog mjesta  po osnovu kojeg zaključuje ugovor o radu.

Javni konkurs ostaje otvoren osam dana od dana  objavljivanja u dnevnim novinama. 
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave  kao i kopije dokumenata koje nisu ovjerene   neće se  uzeti u razmatranje. 

Related Posts

Kada Delić-Selimović dobitnica Evropske atletske trenerske nagrade

Kada Delić-Selimović iz Tuzle sinoć je u Talinu na Kongresu Evropske atletike, dobila priznanje kojeRead More

SEDMIČNI PRIKAZ SPORTKIH DEŠAVANJA

KUGLAŠI SLOBODE ZAVRŠILI EVROPSKI NASTUP

Protekle sedmice odigrana su međunarodna takmičenja u kuglanju. Kuglaši Slobode su nastupili u NBC KupuRead More

Comments are Closed