JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA

za izbor i imenovanje Direktora JP SKPC „Mejdan“ d.o.o. Tuzla

JP SKPC„MEJDAN“ d.o.o. Tuzla ul. Bosne Srebrene bb 75 000 Tuzla

Na osnovu odredbi člana 12. Zakona o javnim preduzećima(„Sl. Novine FBiH“ broj: 8/05, 81/08 i 22/09), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Fedaracije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj:12/03, 34/03 i 65/13), članom 14.Odluke o postupku izbora i konačnog imenovanja članova organa upravljanja u javnim preduzećima, javnim komunalnim preduzećima, javnim ustanovama, javnim ustanovama za predškolski odgoj i zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla („Službeni glasnik Grada Tuzla, broj: 11/15) Odluke Nadzornog odbora JP SKPC „Mejdan“d.o.o Tuzla broj:397-5/21 a u vezi sa Odlukom broj: 523-2/21 raspisuje se:

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje Direktora JP SKPC „Mejdan“ d.o.o. Tuzla

I Predmet Javnog konkursa

Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje za radno mjesto:

– Direktor JP SKPC „MEJDAN“ d.o.o. Tuzla…………………..1 izvršilac

II Opis pozicije:

Neposredno organizira i rukovodi radom preduzeća, zastupa i predstavlja preduzeće u pravnom prometu i saradnji sa drugim pravnim i fizičkim licima, odgovara za blagovremenu realizaciju godišnjeg plana i programa rada, donosi odluku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa radnika u preduzeću u skladu sa zakonom, donosi opće i pojedinačne akte u skladu sa zakonom i pravilima preduzeća, odgovoran je za provođenje postupka javnih nabavki, vrši procjenu svih prihoda i rashoda i izdaje naredbe za izvršenje finansijskog plana, obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i općim aktima preduzeća, za svoj rad odgovoran je Nadzornom odboru i osnivaču, i vrši brojne druge poslove za koje je nadležan, u skladu sa zakonom i općim aktima Preduzeća.

III Opći uslovi

Kandidati za Direktora Preduzeća moraju ispunjavati slijedeće opće uslove:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine , 2. da je stariji od 18 ali ne stariji od 65 godina, 3. da se protiv njih ne vodi krivični postupak, 4. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH 5. da nisu osuđivani za krivično djelo i prekršaj ne spojiv sa dužnošću direktora, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, 6. da im presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti direktora,

7. da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja oglasa za upražnjene pozicije, 8. da nisu izabrani dužnosnici, nosioci izvršne vlasti ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBIH („ Službene novine FBIH“, broj: 70/08).

IV Posebni uslovi

Pored općih uslova utvrđenih u tački III oglasa, kandidati za Direktora Preduzeća moraju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

1. da imaju visoku stručnu spremu, 2. da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme, 3. da ne obavljaju djelatnost ili ne vrše dužnosti koja po posebnom zakonu ili drugom propisu predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju, 4. da nisu na funkciji u političkoj stranci, 5. da nemaju finansijksi interes u Preduzeću, 6. da nisu predsjednici i članovi odbora za reviziju drugog društva ili institucije, 7. da nisu dioničari Preduzeća sa 50% i više dionica, direktor i član uprave i nadzornog odbora bilo kojeg dioničkog društva kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor i član uprave i nadzornog odbora bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću. 8. da nisu dioničari društva sa 50% i više dionica, direktor i član uprave bilo kojeg dioničkog društva kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor i član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću. 9. da ima završeno odgovarajuće stručno usavršavanje u skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala („SL. novine FBIH „ br: 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13 i 48/15)

V Potrebni dokumenti

Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti slijedeću dokumentaciju koja mora biti original ili ovjerena kopija:

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),

– Diplomu o stečenoj visokoj stručnoj spremi,

– Uvjerenje o radnom iskustvu nakon sticanja visoke stručne spreme,

– Ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke III, podtačka 4.,5.,6.,7. i 8. oglasa,

– Ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke IV, podtačka 3.,4.,5.,6.,7.,i 8., i

– Uvjerenje/certifikat o položenom ispitu stručnog usavršavanja u skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

VI Ostale napomene

Mandat direktora Preduzeća traje 4 (četiri) godine.

Položaj, ovlaštenja, odgovornosti i prava direktora se uređuju ugovorom između Nadzornog odbora i direktora.

Prijava sa dokumentacijom se dostavlja u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog konkursa na adresu:

JP SKPC „Mejdan“ d.o.o. Tuzla Bosne Srebrene bb 75 000 Tuzla

sa naznakom: „Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JP SKPC „Mejdan“ doo Tuzla- NE OTVARAJ“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji uđu u uži izbor, odnosno koji ispunjavaju opće i posebne uslove, pozivaju se na intervju.