JAVNI KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME

JP SKPC „MEJDAN“ d.o.o. Tuzla

ul.Bosne Srebrene bb
75 000 Tuzla

Na osnovu odredbi  Zakona o radu („Sl. novine FBIH“ broj 26/16 i  89/18), člana 51. stav (11) Statuta preduzeća ( broj: 290-2/17), Pravilnika o o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JP SKPC „Mejdan“ d.o.o Tuzla (broj: 359/21), Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u JP SKPC „Mejdan“ doo Tuzla (broj: 240-10/19)  i Odluke v.d. direktora preduzeća  o  raspisivanju javnog konkursa za prijem  radnika  u radni odnos na neodređeno vrijeme broj: 519/21  raspisuje se:

JAVNI KONKURS

za prijem radnika  u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

I Predmet Javnog konkursa

Raspisuje se javni oglas  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, na slijedeće radno mjesto:

1.  Pomoćnik direktora  JP SKPC „MEJDAN“ d.o.o. Tuzla…………………..1 izvršilac

II Opis  pozicije:

 • koordinira rad među službama, kao i aktivnosti pri definisanju plana rada i njegovog izvršenja;
 • učestvuje u kreiranju misije, strategije, ciljeva i politike Preduzeća u saradnji sa direktorom;
 • koordinira rad i realizaciju sportskih, kulturnih i privrednih manifestacija na međunarodnom nivou;
 • komunicira sa direktorom i službama informacije potrebne za donošenje poslovnih odluka;
 • kreira profesionalan i odgovoran odnos prema poslovnim partnerima i suradnicima;
 • prati realizaciju radno-poslovnih planova u koordinaciji sa službama;
 • učestvuje na konferencijama za štampu radi informisanja javnosti;
 • predstavlja Preduzeće;
 • izrađuje godišnji plan rada i prijedlog Budžeta Preduzeća i upućuje ga u propisanu proceduru;
 • mijenja direktora u slučaju odsutnosti ili sprečenosti te rukovodi i usmjerava obavljanje poslova iz nadležnosti Preduzeća;
 • obavlja i druge poslove i zadatke u skladu sa Zakonom i po ovlaštenju direktora;
 • za svoj rad odgovara direkteru Preduzeća;

III  Opći uslovi:

Kandidati za pomoćnika direktora Preduzeća moraju ispunjavati slijedeće  opće uslove:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine ,                
  2.      da je stariji od 18 ali ne stariji od 65 godina, 
  3.      Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih za radno mjesto na koje  konkuriše

IV  Posebni uslovi

Pored općih uslova utvrđenih   kandidati   za pomoćnika  direktora  Preduzeća mora  ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

1. VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg   ciklusa  Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova – društvenog smijera;

2. Potreban radni staž: 4 godine radnog staža nakon završene visoke stručne spreme;

3. Potrebno aktivno poznavanje jednog stranog jezika,

4.  da ne obavljaju djelatnost  ili ne vrše dužnosti koja po posebnom zakonu ili drugom  propisu predstavlja smetnju za imenovanje  na upražnjenu poziciju,
5.  da nisu na funkciji u političkoj stranci,
6.  da nemaju finansijksi  interes u Preduzeću,
7.  da nisu predsjednici i članovi odbora za reviziju drugog društva ili institucije,
8.   da nisu dioničari Preduzeća sa 50% i više dionica, direktor i član uprave i nadzornog odbora bilo kojeg dioničkog društva kao i vlasnik sa 50%  i više vlasništva, direktor i član  uprave i nadzornog odbora bilo kojeg  društva sa ograničenom odgovornošću. 
9.  da nisu dioničari društva sa 50% i više dionica, direktor i član uprave bilo kojeg dioničkog društva kao i vlasnik sa 50%  i više vlasništva, direktor i član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću.

V  Potrebni dokumenti

Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti slijedeću dokumentaciju koja mora biti original ili ovjerena kopija:

 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Izvod iz  matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),
 • Diplomu o stečenoj visokoj stručnoj spremi,
 • Uvjerenje o radnom iskustvu nakon sticanja visoke stručne spreme,
 • Certifikat  o poznavanju  jednog stranog jezika,
 • Ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz dijela  IV,   tačka  4.,5.,6.,7., 8., i 9.

VI  Ostale napomene

Izabrani kandidat  je  dužan prije stupanja na posao dostaviti od nadležne ljekarske ustanove Ljekarsko uvjerenje psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti.

Sa kandidatima   koji budu ispunjavali uslove konkursa bit će pozvani na intervju  a  o datumu  i vremenu  održavanja intervjua bit će obaviješteni  pismenim (putem e maila) ili telefonskim putem.  

Ako uredno pozvani  kandidat ne  odazove se na zakazani intervju   smatrat će se da je odustao od dalje natječajne procedure.

Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja u roku od 10 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog konkursa na adresu:


JP SKPC „Mejdan“ d.o.o. Tuzla
Bosne Srebrene bb
75 000 Tuzla

sa naznakom:  „Prijava na javni konkurs za pomoćnika  direktora JP SKPC „Mejdan“ doo Tuzla- ne otvarati“.

Neblagovremene i nepotpune prijave  neće se uzeti u razmatranje.